image

Emekli Maaşlarına Bankalar Tarafından Artık Bloke Konulmayacak

Yargıtay Genel Kurulu emekli maaşlarına konulan blokeye karşı verdiği kararda ‘’bloke konulamaz’’ dedi. Bankalar artık tüketici kredisi çeken ve ödemeyen emeklilerin maaşlarına bloke koyamayacak.

Banka kredi sözleşmesinde tüketici tarafından emekli maaşı hesabına bloke konulmasına verilen muvafakatin geçerli olmadığına dair karar Yargıtay tarafından onaylandı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.06.2021 tarihinde oyçokluğu ile (9’a karşı 10 oyla) verdiği kararda;

-Banka ile kredi sözleşmesinin akdedildiği esnada; kredi sözleşmelerine kredi borcunun ödenmemesi halinde emekli maaşı hesabına bloke konulması, hesaptan virman, takas ve mahsup yönünde verilen muvafakatın geçerli sayılmayacağına,

– 5510 Sayılı Kanun’un 93/1. maddesindeki “bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakati yok ise, icra müdürü tarafından reddedileceği” şeklindeki düzenlemesinin icra takibinin kesinleşmesinden sonraki aşamayla ilgili olup kıyas yoluyla takip ve haciz öncesi dönemdeki sözleşmelerle borçlunun emekli maaşına kredilerin ödenmesi amacıyla bloke konulmasına veya kesinti yapılmasına yönelik verdiği muvafakatlere uygulanamayacağına karar vermiştir. (HGK, 24.06.2021 Tarih, Esas 2017/(13)3-1980, Karar 2021/829)

Yargıtay (kapatılan) 13. HD’nin ve bölge adliye mahkemelerinin yerleşik uygulamalarında; bu muvafakatin sözleşme hukukuna göre geçerli olduğu, 4721 sayılı TMK’nın 2. maddesi çerçevesinde sözleşme ile kabul edilip taahhütname ile teyit edilerek yapılan maaş kesintileri nedeniyle, sözleşmenin ilgili maddelerinin haksız şart kapsamında değerlendirilmesi imkânının bulunmadığı kabul edilmekteydi.

Kaynak: Yargıtay Kararları

Abdullah KALIN/Ekonomist

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading