image

KOBİ’lere kredi desteğine düzenleme (KGF’den sonra KOSGEB de devrede)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansman Desteği Sağlanması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenecek. Banka müştereken belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamayacak.

Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB’ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek.

Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ’lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.

KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading