image

Kıdem Sürelerinden Sayılmayan Haller

Kıdem tazminatı çalışanların işini kaybetmesi halinde, yeni iş arayacağı dönemde geçimini devam ettirebilmesi ve çalışmış olduğu kurumda geçirdiği süreler neticesinde emeğine karşılık olarak hak kazandığı toplu paradır. Kıdem tazminatına benzer şekilde yıllık izin ise yine çalışanın yıl içerisinde belirli dönemlerde dinlenmesi ve kendisine zaman ayırması için yasal olarak tanınmış bir ücretli izin hakkıdır.

Çalışanların bir işverene bağlı olarak geçirmiş oldukları süreler esas alınarak en az bir yıllık kıdem süresini tamamlaması halinde 14 gün yıllık izne ve işten çıkarılmaları durumunda da kıdem tazminatına hak kazanacaklardır. Mevzuat gereği belirlenen kıdem sürelerine karşılık çalışanların hak kazandığı yıllık izin ve kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken bazı olağan dışı durumlarda rastlanan günler dikkate alınmamaktadır.

Hesaplamalara Dahil Edilmeyen Durumlar

Kıdem ve yıllık izin sürelerinin hesaplamaları yapılırken esas alınan durum çalışanın işverene karşı en temel sorumluluğu olan iş görme edimini mevcut durumlar dâhilinde yerine getirip getirmediğidir.

 • Geçerli bir mazereti olmadan ve izinsiz olarak işe devamsızlık yapılan süreler
 • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığı
 • Grev ve lokavtta geçen süreler
 • Ücretsiz izin gibi işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu durumlar

Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği

4857 sayılı iş kanununda ücretsiz iznin işçi ve işverenin ortak kararı neticesinde kullandırılabileceği belirtilmiştir. Ancak salgın hastalık sonrası istihdamı koruma gerekçesiyle geçici bir süreyle işverenin kararı ile çalışanı ücretsiz izne çıkarabileceği duyurusu yapılmıştı. Böyle bir durumda ise yine çalışanın ücretsiz izinde geçen süreleri kıdem süresi belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

Çalışanların fiilen çalışmadığı ancak çalışılmış gibi işleme alınarak kıdem süresine dâhil edilen bazı durumlar bulunmaktadır. 4857 sayılı iş kanunun 55. Maddesinde düzenlenen bu konu tazminat ve yıllık izin hak edişlerinde çalışanlar açısından büyük öneme sahiptir.

 • İşçinin kaza veya hastalık sonucunda işine gidemediği günler
 • Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra yasal izin haklarında geçen süreler
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altında geçen süreler (Yılda 90 günden fazlası sayılmaz.)
 • İşçinin yeniden işe başlaması şartı ile iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok durması sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
 • Çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre ve sendika temsilcisi olarak katıldığı toplantılara ayrılan zaman
 • Kısa çalışma yapılırken geçen süreler
 • İş kanunu madde 66 gereğince çalışma süresinden sayılan haller

Kısa Çalışma Ödeneğinde Geçen Süreler

Salgın hastalık sonucu uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteğine kıyasla çalışanlar için daha fazla gelir sağlanan bir uygulamadır. İşverenleri tarafından yapılan başvurular sonrası kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan çalışanlar bu sürelerin kıdem ve yıllık izin hesaplamalarına ne şekilde etki edeceğini merak etmeye başladı.

Kriz veya zorlayıcı sebeplerin yaşandığı dönemler nedeniyle mevzuatta yer alan kısa çalışma ödeneği işçi ve işveren kesiminin kontrolünde olmadan ortaya çıkan nedenler sonucu uygulanan, zorunluluktan doğan bir çalışma düzenidir. Bu nedenle kısa çalışmanın uygulandığı dönemler için ayrım gözetmeksizin kıdem süresinden sayılmaya devam edilecektir.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading