resim

Hayvancılıkta Yeni Destekler

Bugün ki Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi İlişkin Yeni Destek Oranları Belirlendi.

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Bu Karar;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlarını,

b) Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekleri,

c) Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları,

d) Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımlarını,

e) İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımları, kapsar.

(3) Bu Karar, Bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yıllarında uygulanır.

Yatırım Konuları ve Hibe Oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

Yatırım KonularıUygulanacak Hibe Oranı (%)
Manda (Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)50
Damızlık koç-teke alımı50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği (Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)75
İpekböcekçiliği (Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)100
Arıcılık (Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı)50

(2) Gerçek veya tüzel kişiler, bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(3) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Bankaya, destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve bu Kararda belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Kaynak: Resmî Gazete                                                         Abdullah KALIN/ Ekonomist

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading